viernes, 8 de octubre de 2021

ARGAZKI LEHIAKETAREN OINARRIAK / BASES CONCURSO DE FOTOGRAFIA


ARGAZKI LEHIAKETA


PARTAIDEAK: hala nahi duten guztiek parte har dezakete.

GAIA: Haranako ingurumen naturala, soziala, artistikoa, eraikinak, ohiturak, paisaiak… islatzen dituzten argazkiak aurkez daitezke.

OINARRIAK

 • Argazkiek formatu horizontala, "jpg" formatua, eta gutxieneko bereizmena 300 dpi izango dute.
 • Argazki kamerarekin egindako argazkiak aurkeztu ahal izango dira.
 • Lehenago argitaragabekoak eta beste lehiaketaren batean saritu gabekoak izan beharko dute obrek.
 • Argazkietan pertsonak ateratzen badira, pertsona horien baimen espresoa aurkeztu beharko da argazkiarekin batera.
 • Egutegia osatzeko, 12 argazki aukeratuko dira. Horietatik herri bakoitzeko bi ipiniko dira.
 • Azalean Harana-Kontrastako argazkia joango da.
 • Argazki nahiko aurkezten ez badira, edo eskatzen diren baldintzak betetzen ez badituzte, udalaren esku geldituko da egutegiaren argazkien aukeraketa.

AURKEZTEKO ERA

Email bitartez: haranakoudala@gmail.com

Argazkiarekin batera, egilearen izen-abizenak eta argazkiaren kokapen geografikoa zein izenburua ipini behar dira.

Aurkezteko azken eguna: azaroaren 6a.

OHARRAK

 • Obren integritatearen ardura eta zaintza Haranako Udalak bere gain hartzen du. Baina hori bete, eta lanaren bat  nolabaiteko  narriadurarik izan edota galduko balitz –erakunde honi lepora ezin dakizkiokeen eta halabeharreko kausak direla medio-, ez luke kalte horien gain inolako erantzukizunik izango.
 • Oinarrietan arautu gabeko kasuak interpretatzeko eta erabakitzeko ahalmena du epaimahaiak; eta, horrela ezean, Haranako     Udalako alkateak.
 • Lehiaketan parte hartzeak oinarri-arau ezagutu eta onartu izana dakar.
DATUEN BABESA

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak ezarritakoa betetzeko, bildutako datu pertsonalak Haranako Udalaren lehenengo Argazki lehiaketa deialdian erabiliko direla jakinarazten dizugu, eta isilpeko agiri bezala tratatuak izango direla.

Haraneko Udalera jo ahalko duzu datuak ikusi, zuzendu, ezabatu eta haiei aurka egiteko eskubideak erabili nahi badituzu.

SARIAK

1.Saria:125€

2. Saria:75€

3. Saria: 50€

Lehiakide bakoitzak gehienez hiru sarietako bat eskura dezake. Epaimahaiak argazkiaren kalitatea, eta erabili den teknika baloratuko ditu. Epaimahaiak emateke utz dezake sarietakoren bat.

EPAIMAHAIA

Haraneko Udalako alkateak izendatuko ditu epaimahaikideak, eta ezin izango da bere erabakiaren aurka jo.


CONCURSO DE FOTOGRAFIA. BASES


 PARTICIPANTES: podrán tomar parte en este concurso cuantas personas lo deseen.

TEMA: se podrán presentar imágenes que reflejen el medio rural, social y artístico, paisajes, edificios, costumbres, etc. del Valle de Arana.

BASES

 • Las fotografías, se presentarán en formato "jpg" y en formato horizontal. Deberán tener una resolución mínima de 300 puntos por pulgada (ppp).
 • Las fotografías deberán ser realizadas con cámaras fotográficas.
 • Las obras deberán ser inéditas y no premiadas en otros concursos.
 • En caso de que en las fotografías aparezcan personas, se necesitara la autorización de las personas cuya imagen  se reproduzca.
 • Para completar el calendario se seleccionaran 12 fotos. De cada pueblo se elegirán 2 fotografías.
 • En la portada aparecerá una foto de Harana-Kontrasta (placas solares).
 • En caso de que no se presenten obras suficientes, o que no cumplan los requisitos exigidos, el Ayuntamiento se encargará de seleccionar las fotos que completarán el calendario.

PRESENTACIÓN:

Correo: haranakoudala@gmail.com       

Junto a la fotografía, se incluirán los datos personales de la personas participantes, y sitio y título de la fotografía.              

El plazo de admisión de obras finalizará el 6 de noviembre.

OBSERVACIONES

 •          El Ayuntamiento de Valle de Arana velara, en todo momento, por la integridad de las obras mientras estén en su  poder, pero si a pesar de ello y por causas fortuitas y ajenas a su voluntad, se produjera algún deterioro o perdida, no se hará responsable de los daños producidos.
 •            Cualquier caso no previsto, será interpretado y resuelto por el Jurado del concurso, y en su defecto, por la Alcaldesa del Ayuntamiento de Valle de Arana.
 •            La implicación implica la total aceptación de las presentes bases.

PROTECCION DE DATOS

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal recabados se utilizaran para la convocatoria del Concurso de Fotografía del Ayuntamiento de Valle de Arana.

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Ayuntamiento de Valle de Arana.

JURADO

El jurado será nombrado por la alcaldesa del Ayuntamiento de Valle de Arana y su fallo será inapelable.

PREMIOS

1er Premio: 125€

2º Premio: 75€

3er Premio: 50€

Cada concursante podrá optar a uno de los tres premios. El jurado valorara la calidad y la técnica empleada. Podrá ser declarado desierto alguno de los premios a juicio del jurado. 

ENCUENTRO SOLIDARIO POR LA LUCHA CONTRA LA ELA AEA GAIXOTASUNAREN AURKAKO TOPAKETA SOLIDARIOA


 

martes, 24 de agosto de 2021

ARGAZKI LEHIAKETAREN OINARRIAK / BASES CONCURSO DE FOTOGRAFIA

ARGAZKI LEHIAKETA PARTAIDEAK : hala nahi duten guztiek parte har dezakete. GAIA: Haranako ingurumen naturala, soziala, artistikoa, er...